องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองม่วง เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เพิ่มเติมที่ 4/2567

  กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว 2567

  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ 2567

  โครงการบวงสรวงฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2567