วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก จากฟาร์มหมูครูปรีชา ถึงนานายนวล ทองดีนอก หมู่ที่ 11 บ้านโคกใหญ่พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฐานตั้งศาลเจ้าที่และศาลพระภูมิ ภายในที่ทำการ อบต.โนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน จากบ้านนางบัวผัน จำปาเรือง บ้านโสกแซง หมู่ที่ 8 ถึง ถนนดินบ้านโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 14 รายการ เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับระบบประปาในเขตพื้นที่ตำบลโนนตาเถร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 3 รายการเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ตำบลโนนตาเถร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กคลองลุง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนตาเถร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)