องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลทางด้านเศรฐกิจ
 
  อาชีพหลัก ทำนา
 
   
  อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไปและค้าขาย