องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
  ทำเลและที่ตั้ง
                  ตำบลโนนตาเถรเป็น  1  ใน    5    ตำบลในเขตอำเภอโนนแดง    จังหวัดนครราชสีมา  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4   ส่วน  คือ   ตำบลดอนตะหนิน,   ตำบลคูขาด     ตำบลเทพาลัย ,   ตำบลดอนยาวใหญ่  ดังนี้
   
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลดอนตะหนิน  อำเภอบัวใหญ่  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคูขาด  อำเภอคง  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเทพาลัย  อำเภอคง  
    โดยตำบลโนนตาเถรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนแดง   จังหวัดนครราชสีมา     ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ   8     กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  74   กิโลเมตร