องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์
“ พัฒนาทุกด้าน บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”


ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธสาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม/ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม