องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
 
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
                ตำบลโนนตาเถร  เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอบัวใหญ่     จังหวัดนครราชสีมาตั้งมาประมาณ  200  ปีเศษ ๆ  ต่อมาเมื่อปี    พ.ศ.   2504  แยกออกจากอำเภอบัวใหญ่   มาขึ้นอยู่กับอำเภอประทาย    เนื่องจากอำเภอบัวใหญ่     พื้นที่กว้างขวางประชากรมาก   ประชาชนของตำบลโนนตาเถร  อพยพมาจากหลายแห่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ ตำบลโนนตาเถร     เช่น      อำเภอโนนสูง     อำเภอเมือง      อำเภอโนนไทย ต่อมาเมื่อมีการตั้งอำเภอโนนแดง     เมื่อปี    2533    จึงขึ้นอยู่กับอำเภอโนนแดงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา