องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวปวีณา  จุฑาศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวปวีณา  จุฑาศรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้อำนวยการ ศพด.อบต.โนนตาเถร

ผู้อำนวยการ ศพด.บ้านโคกหนองแวง

-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
ครูผู้ช่วย
นางชณิดาภา  บุญภักดี
นางภัทรนิษฐ์  คำดี นางสาวสมฤดี  การบรรจง
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกัญญา  บงนอก

ผู้ดูแลเด็ก