องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontathen.go.th

 
 
กองช่าง


นายบุญชอบ  จรจังหรีด
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างโยธานายชูเกียรติ  ทองดีนอก


พนักงานจดมาตราน้ำ